دستگاه سیکلون چیست

دستگاه سیکلون

سیکلون دستگاهی است که برای جمع آوری ذرات معلق موجود در سیال مانند هوا یا گاز و یا مایعات بدون استفاده از فیلتراسیون استفاده می شود. در این دستگاه، از…
دستگاه سیکلون
فهرست